Jeśli notariusz sporządzi nieważny akt notarialny musi zapłacić odsetki

akt notarialnyNotariusz, który sporządzi nieważny akt notarialny musi zapłacić odsetki dla poszkodowanego tą czynnością. Tak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 2 października 2015 sygn. II CSK 734/14. Obywatel Danii kupiła w 2009 roku kilka hektarów ziemi rolnej. Umowę kupna zawarł oczywiści w formie aktu notarialnego i zapłacił cenę 255 tys. zł. W konsekwencji został wpisany do Księgi Wieczystej jako właściciel. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że zakupiony grunt znajduje się w strefie nadgranicznej i stanowił gospodarstwo rolne. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami obywatele UE musieli mieć zezwolenie na nabycie takiego gruntu, a kupujący nie został poinformowany przez notariusza sporządzającego akt notarialny o konieczności posiadania takiego pozwolenia. W związku z powyższym notariusz potwierdził umowę zawartą z naruszeniem prawa.

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2014 poz. 1380) każda transakcja z cudzoziemcem, dotycząca nabycia przez niego nieruchomości bez zezwolenia, jest nieważna.

W związku z tym nowy właściciel, cudzoziemiec został wykreślony z KW. Zażądał on oczywiście zwrotu zapłaconej ceny, którą odzyskał dopiero po procesie sądowym po upływie 2 lat. Cudzoziemiec wytoczył więc drugi proces o zapłatę odsetek przeciwko notariuszowi. W I i II instancji sądy oddaliły powództwo i apelację, wskazując, że odsetki nie są szkodą rzeczywistą, cudzoziemiec po zwrocie ceny nie poniósł już innej straty i dlatego powództwo wg sądów było niezasadne. Pogląd ten zakwestionował Sąd Najwyższy, który uchylił orzeczenie apelacyjne i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu wskazał, że art. 49 prawa o notariacie (DZ.U. z 2014 poz. 164) mówi, że notariusz ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej staranności do jakiej jest zobowiązany.

Dodaj komentarz