Pozew o rozwód

Sprawy o rozwód, a także o separację, rozstrzygają sądy okręgowe. W myśl art. 41 kodeksu postępowania cywilnego pozew rozwodowy lub wniosek o separację należy skierować do takiego sądu okręgowego, który jest właściwy dla wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków. Jeśli małżonkowie nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania albo w chwili wnoszenia pozwu rozwodowego żaden z nich nie mieszka w okręgu sądu, na którego terenie mieli wspólne miejsce zamieszkania, pozew kieruje się do sądu właściwego według miejsca zamieszkania strony pozwanej. Mówiąc prościej, jeśli małżonkowie mieszkali we wspólnym mieszkaniu i jedno z nich nadal tam mieszka – pozew należy złożyć do sądu właściwego dla tego miejsca zamieszkania. Jeśli natomiast żaden z małżonków nie mieszka pod adresem, gdzie wcześniej mieszkali wspólnie lub nie mieszkali razem – pozew należy złożyć w sądzi okręgowym właściwym dla adresu małżonka, z którym osoba składająca pozew chce się rozwieść.

Przykład: żona z dziećmi mieszka w Łodzi, a mąż po rozstaniu w Piotrkowie Trybunalskim. Jeśli pozew składa żona, musi skierować pozew do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Jeśli to mąż chce złożyć pozew rozwodowy, musi go skierować do Sądu Okręgowego w Łodzi. Jeśli żona, przeciwko, której mąż chce wnieść sprawę rozwodową, mieszka na stałe za granicą, musi on skierować pozew do sądu okręgowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Pozew należy złożyć w 2 egzemplarzach, sąd musi go przesłać pozwanemu mężowi lub żonie. Pozwany ma prawo do złożenia w sądzie odpowiedzi na pozew, ale musi to zrobić najpóźniej do pierwszej rozprawy.

 

Przykładowy pozew o rozwód:

Łódź, dnia 1 września 2010 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi

Wydział Cywilny

Powódka: Anna Nowak

zam.  ul. Łódzka 6, 93-300 Łódź

Pozwany: Jan Nowak

zam. ul. Majowa 6 m 7 92-800 Łódź

Pozew o rozwód

Wnoszę:

  1. o rozwiązanie małżeństwa Anny Nowak z Janem Nowakiem, zawartego 12 sierpnia 1992 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi, nr aktu stanu cywilnego 2112/1009 – z wyłącznej winy pozwanego
  2. o powierzenie Annie Nowak wykonywania władzy rodzicielskiej nad Pawłem Nowakiem, ur. 12 stycznia 1998 r. z zapewnieniem pozwanemu prawa do współdecydowania o kształceniu i spędzaniu wakacji i ferii przez syna
  3. o uregulowaniu kontaktów pozwanego Jana Nowaka z synem Pawłem Nowakiem przez przyznanie mu prawa do spotkań z synem w każdą środę i czwartek w godzinach 15-19; do zabierania go do siebie w każdy pierwszy weekend miesiąca, poczynając od piątku od godziny 14 do niedzieli do godziny 20; do spędzania z nim połowy wakacji letnich, zimowych oraz świąt oraz zobowiązanie go do terminowego odprowadzania dziecka do matki
  4. zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna Pawła Nowaka w kwocie 800 zł miesięcznie, płatnej przelewem na konto powódki do każdego 5. dnia miesiąca z góry, obciążając powódkę pozostałymi kosztami utrzymania i wychowania syna oraz osobistymi staraniami o jego wychowanie
  5. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm w nim przepisanych.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński 12 sierpnia 1992 r. i zamieszkały w domu rodziców powódki.

Dowód: odpis aktu małżeństwa

Z tego małżeństwa urodził się dnia 12 stycznia 1998 r. syn Paweł Nowak

Dowód: skrócony akt urodzenia

Pożycie małżeńskie początkowo układało się dobrze. W roku 2004 małżonkowie zamieszkali w spółdzielczym własnościowym mieszkaniu nabytym w części ze środków z majątku wspólnego i w części z darowizny uzyskanej przez Annę Nowak od jej rodziców. Pozwany dbał o dom i łożył na utrzymanie rodziny. W sierpniu 2005 r. stracił pracę, a w październiku 2005 wyjechał do pracy do Szkocji. Przysyłał pieniądze na utrzymanie rodziny. Między małżonkami stosunki zaczęły się psuć niedługo po jego powrocie w czerwcu 2006 r. Pozwany zachowywał się agresywnie, coraz rzadziej bywał w domu, nadużywał alkoholu. W październiku 2006 wyprowadził się z domu, początkowo do domu swych rodziców w Zgierzu. Potem na początku 2008r. zamieszkał z Alicją Kowalską i żyje z nią w konkubinacie. W lutym 2008 r. z tego związku urodziło się dziecko. Od około połowy 2007 przestał przyczyniać się regularnie do zaspokajania potrzeb rodziny. Na utrzymanie syna płaci sporadycznie kwoty 200-400 zł.

Dowód: świadek Dorota Maj, zam. ul. Adwokacka 17/2 90-112 Łódź, Alicja Kowalska zam. ul. Kwiatowa 8/11 91-250 Łódź

W tym stanie rzeczy żądanie rozwodu z winy pozwanego jest uzasadnione.

Po wyprowadzeniu się pozwanego ze wspólnego mieszkania doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie ma widoków na jego podjęcie. Małżeństwo jest zupełnie fikcyjne, co nie leży w interesie stron ani w interesie społecznym. Na rozwodzie nie ucierpi dobro małoletniego syna Pawła Nowaka, ponieważ stan, w którym wychowuje się bez ojca, trwa już ponad 4 lata. Syn zdał do szóstej klasy szkoły podstawowej. Koszty jego utrzymania wynoszą około 800 zł miesięcznie. Pozwany jest zatrudniony na stanowisku ślusarza w spółce „Okna i drzwi” sp. z o.o. w Łodzi, zajmującej się sprzedażą i montażem stolarki budowlanej, a jego zarobki wynoszą około 3100 zł miesięcznie.

Powódka jest zatrudniona jako sprzedawca w firmie Progres s.c. w Łodzi i zarabia 1600 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach powódki z Progres s.c. w Łodzi; zaświadczenie o zarobkach pozwanego z „Okna i drzwi” sp. z o.o. w Łodzi

Anna Nowak

Załączniki:

  1. odpis pozwu
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa
  3. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
  4. zaświadczenia o zarobkach powódki i pozwanego

One Reply to “Pozew o rozwód”

  1. Pingback: Pozew o rozwód - przykład pozwu

Dodaj komentarz