Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Od czerwca 2018 roku mają obowiązywać nowe przepisy dotyczące podatku od spadków i darowizn. W myśl opracowywanej Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej osoby, które na bazie dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego uzyskają własność przedsiębiorstwa lub udziały w tym przedsiębiorstwie będą zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Obecnie z takiego podatku zwolnione były tylko osoby z najbliższego kręgu rodzinnego np. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha. Po zmianie przepisów zwolnienie z podatku będzie dotyczyć również innych osób.

Projektowana ustawa ma stanowić zachętę do przejmowania rodzinnych przedsiębiorstw, których dotychczasowi właściciele zmarli. Często bywało tak, że osoba, która weszła w posiadanie takiego przedsiębiorstwa i była zmuszona zapłacić podatek, nie była w stanie wyłożyć tak dużej kwoty. W konsekwencji przedsiębiorstwo przestawało istnieć. Chcąc ułatwić sukcesję przedsiębiorstwa i kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa, rząd postanowił zwolnić nowych właścicieli z podatku.

Zwolnienie z podatku będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Po pierwsze osoba, która nabędzie spadek musi w ciągu 6 miesięcy zgłosić jego nabycie do właściwego urzędu skarbowego. Okres 6 miesięcy liczy się od:

  • dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  • rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza
  • wydania europejskiego poświadczenia spadkowego

Drugim koniecznym do uzyskania zwolnienia z podatku warunkiem jest kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa przez minimum 5 lat od dnia jego nabycia.

Te same warunki dotyczą sytuacji, gdy przedsiębiorstwo lub jego udziały nabędzie kilka osób. Każda z nich musi zgłosić takie nabycie do US, a następnie przez 5 lat nie może zrezygnować z udziałów lub ich odsprzedać. W innym razi osoba taka będzie musiała podatek uiścić.

 

Wymagany 5 letni termin będzie zachowany również wtedy, gdy przedsiębiorstwo zostanie w całości wniesione jako wkład do spółki. Objęte tym wkładem udziały lub akcje nie mogą być zbyte przed upływem 5 lat od dnia nabycia przedsiębiorstwa lub udziału w nim. Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nabytego w drodze dziedziczenia, obciążające to przedsiębiorstwo nie będą podlegały odliczeniu od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych stanowiących przedmiot spadku.

Dodaj komentarz