Czego komornik nie może zająć?

Dobra wyłączone spod egzekucji komorniczej

Większość ludzi uważa, że komornik może zająć tylko wartościowe rzeczy takie jak samochód, telewizor, nieruchomości czy pieniądze w gotówce lub zgromadzone na rachunkach bankowych. Jednakże komornik w ramach przeprowadzanej egzekucji komorniczej może zająć również inne składniki majątku. Czasami są to rzeczy, które mogą być bardzo zaskakujące.

koza

Egzekucję sądową regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zasady egzekucji administracyjnej określają przepisy znajdujące się w kodeksie postępowania administracyjnego.

W niniejszym artykule chcielibyśmy przytoczyć najciekawsze przykłady tego, czego komornik nie może zająć. Okazuje się, że komornik nie może zająć na przykład przedmiotów i urządzeń domowych takich jak pościel, bielizna i ubrania codzienne, niezbędnych dla dłużnika i członków jego rodziny będących na jego utrzymaniu. Dodatkowo komornik nie może zająć też ubrań niezbędnych do pełnienia służby lub wykonywania zawodu przez dłużnika.

Inną grupą dóbr, których komornik nie może zająć są zapasy żywności i opał niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny. Tutaj jednak jest ograniczenie tylko do zapasu, który powinien wystarczyć na jeden miesiąc. Nadwyżkę już komornik może zająć.

Co ciekawe, przepisy dokładnie określają rodzaj inwentarza żywego wyłączonego spod egzekucji komorniczej. Na jednym z egzaminów zawodowych było na ten temat pytanie kwalifikacyjne, w którym egzaminowani mieli wymienić zwierzęta, o których wspomniano w k.p.c. Otóż są to: jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.

Komornik nie może też zająć narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do wykonywania osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia. Przepisy wyłączają jednak pojazdy mechaniczne, które komornik może zająć.

Dodatkowo, komornik nie ma prawa zająć przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

Dodaj komentarz