Księga wieczysta

Poświadczenie dziedziczenia u notariuszaKsięga wieczysta – co można wyczytać z rubryk w KW

Zanim kupisz lokal lub działkę, warto zajrzeć do księgi wieczystej. Dzięki temu można uniknąć wielu przykrych niespodzianek. Wiele osób nie potrafi sprawdzić księgi wieczystej, myśli że to wiedza zarezerwowana dla notariusza, a jest to prosta czynność, która może zaoszczędzić wiele kłopotów. Wystarczy wiedzieć gdzie i czego szukać.

Księga wieczysta to urzędowy rejestr prowadzony przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych. Dotyczy nieruchomości i określa jej stan prawny. Z księgi wieczystej można dowiedzieć się, kto jest właścicielem nieruchomości, czy osoba sprzedająca nieruchomość jest właścicielem lub czy przysługuje jej własnościowe prawo do lokalu (o ile lokal ma założoną księgę) oraz czy nieruchomość ma jakieś obciążenia.

Wersja papierowa księgi wieczystej i elektroniczna księga wieczysta

W większych miastach prowadzona jest już tylko elektroniczna księga wieczysta. Papierowe księgi wieczyste prowadzone są jeszcze w mniejszych miejscowościach, ale już niedługo całość ksiąg wieczystych będzie dostępna on-line. Obie wersje mają zalety i wady. Elektroniczna księga wieczysta ma tą główną zaletę, że można ją sprawdzić w każdym momencie, a uzyskanie odpisu z księgi wieczystej to dla pracownika sądu kilka kliknięć. Jako zaletę wersji papierowej uznaje się bardziej zwięzły charakter i mniejszą ilość nieistotnych rubryk, przez co jest bardziej czytelna. Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać z dowolnego miejsca z dostępem do internetu wchodząc na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast aby przejrzeć papierową wersję trzeba udać się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Czasami możemy spotkać się z pojęciem migracji ksiąg. Jest to proces przejściowy związany ze stopniowym przenoszeniem danych z ksiąg papierowych do elektronicznej bazy. W trakcie migracji danych nie można niestety uzyskać odpisu i nie ma dostępu do danej księgi wieczystej.

W związku z budową ogólnopolskiej bazy ksiąg wieczystych już niedługo będzie można samodzielnie wydrukować odpis z księgi i będzie on traktowany tak samo jak wydany przez sąd.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać przez internet. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl i podać numer interesującej nas KW.

UWAGA: Wiele instytucji w Polsce takich jak Urząd Skarbowy, ZUS, komornicy ma już możliwość wyszukiwać nieruchomości przy użyciu innych haseł np. nazwiska, numeru PESEL.

Jakie informacje znajdują się w księdze wieczystej (KW)

Dział I – położenie, powierzchnia, oznaczenie geodezyjne nieruchomości. Zawiera również informacje o zabudowaniach i sposobie użytkowania nieruchomości.

Dział II – dane o właścicielu, użytkowniku wieczystym oraz posiadaczu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Dział III – informacje o ograniczonych prawach rzeczowych z wyjątkiem własnościowego, np. służebnościach obciążających nieruchomość, zawiera wpisy różnych roszczeń.

Dział IV – tu wpisuje się hipoteki, jeśli więc dana osoba zaciągnęła kredyt hipoteczny, to informacje na temat wysokości tego zabezpieczenia będą wynikały właśnie z tego działu.

Formalności związane z KW

Formalności związane z księgami wieczystymi prowadzą wydziały wieczystoksięgowe sądów okręgowych. Aby sprawdzić księgę lub dokonać w niej wpis, uzyskać odpis, trzeba udać się do sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Jeśli chcemy tylko sprawdzić KW wystarczy skorzystać z internetu. Zwykle załatwienie sprawy trwa maksymalnie kilka tygodni, choć w uzasadnionych przypadkach można to zrobić z dnia na dzień.

Jaką ważność ma odpis z księgi wieczystej?

Pokutuje opinia, że odpis z księgi wieczystej ważny jest tylko miesiąc. Nie jest to prawda, gdyż nie ma ograniczeń tutaj czasowych. Jednak, im odpis jest bardziej aktualny, tym lepiej, ponieważ odzwierciedla aktualniejszy stan wpisów. Z tego powodu elektroniczna księga wieczysta zyskuje na popularności. Tutaj informacje są na moment ich wyciągania.

Jak załatwić wpis i odpis KW?

Kupując notarialnie lokal czy działkę, załatwienie spraw związanych z nieruchomością można zlecić kancelarii notarialnej gdzie notariusz łódź sprawdzi stan prawny nieruchomości, w razie potrzeby założy księgę wieczystą dla nieruchomości, zleci przygotowanie i wykonanie odpisu księgi wieczystej.

Odpis księgi wieczystej może uzyskać każdy, nie trzeba przedstawiać żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy dowód osobisty i numer KW. Inaczej sprawa wygląda w przypadku wpisu do KW (np. prawa własności lub hipoteki). Osoba, która chce dokonać wpisu może to zrobić osobiście. Konieczny do tego jest dowód osobisty i oryginały, a nie kopie dokumentów potwierdzających prawa do nieruchomości, a więc najczęściej akt notarialny, orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna.

Czasami zdarza się, że nieruchomość nie posiada jeszcze księgi wieczystej. Tak będzie w przypadku kupna nowego lokalu od dewelopera. Wówczas zanim dokona się wpisu, trzeba założyć księgę wieczystą. Składa się wtedy wniosek o założenie księgi wieczystej i o wpis do niej posiadanego prawa na zasadach opisanych powyżej.

Rękojmia

Nabywcę nieruchomości, który działa w dobrej wierze na podstawie treści księgi wieczystej, chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Jest to bardzo ważna instytucja. Jeśli pojawi się niezgodność pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w KW, a jej stanem rzeczywistym, to kupując nieruchomość od osoby wpisanej w księdze, stajemy się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w rzeczywistości nie miała do niej pełnych praw. Każdy może w obecności pracownika sądu zapoznać się z treścią księgi wieczystej, nie można więc zasłaniać się nieznajomością wpisów, o których uczyniono w niej wzmiankę. Zasada ta nie rozciąga się jednak na dokumenty będące podstawą dokonanych wpisów – przeglądać je może jedynie osoba mająca interes prawny lub notariusz.

Czego można dowiedzieć się o nieruchomości z księgi wieczystej?

W odpisie KW znajdują się następujące informacje:

 • opisujące nieruchomość: jej powierzchnię, rodzaj (działka, dom, mieszkanie), położenie (miasto, gmina, adres)
 • o właścicielu (jego dane osobowe i adresowe)
 • o ograniczonych prawach rzeczowych (służebnościach ustanowionych na nieruchomości np. drodze koniecznej, ustanowionych hipotekach oraz prawach wynikających z umów takich jak dzierżawa, najem)

Ile co kosztuje?

 • Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 zł
 • Wpis udziału w prawie – pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł
 • Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
 • Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej miedzy małżonkami – 150 zł
 • Wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł
 • Wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł
 • Zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 zł
 • Założenie księgi wieczystej – 60 zł
 • Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości – 60 zł
 • Odłączenie nieruchomości lub jej części – 60 zł
 • Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – 60 zł
 • Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis
 • Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej

Art. 42-48 Ustawa z 28 lipca 2005 o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. DzU 2010 r. nr 90 poz. 594)

 

Dodaj komentarz