Prawa konsumenta

prawa konsumenta w e-handluPrawa konsumenta regulują następujące akty prawne:

W dniu 25 grudnia 2014 roku wchodzą w życie nowe przepisu ustawy o prawach konsumenta regulujące prawa i obowiązku regulujące e-biznes i e-handel, a dotyczące sprzedawców i konsumentów. Najważniejsze zmiany tej ustawy dotyczą:

 • rozszerzenia obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorców oraz określenie sposobu przekazywania informacji w umowach zawieranych na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa
 • wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy i ujednolicenie go w całej Unii Europejskiej
 • rzetelna informacja o cenie wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami związanymi z zawarciem umowy
 • regulacja odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej oparta na koncepcji wady
 • zmiana procedur reklamacyjnych
 • prawo do zwrotu i odstąpienia od umowy

W nowej ustawie pojawił się bardzo szeroki katalog informacji, które muszą być udzielone klientowi. Katalog zawiera 21 obowiązkowych pozycji, o których musi być poinformowany klient przed zawarciem umowy. Obowiązuje tu zasada, ze klient zawierający umowę na odległość był świadom wszystkich wiążących się z tym konsekwencji. Obowiązek informacyjny obejmuje następujące dane:

 1. główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 2. dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (firma, organ rejestrowy, NIP, REGON, KRS);
 3. adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu lub faksu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 4. adres, gdzie składa się reklamacje, o ile jest inny niż adres przedsiębiorstwa;
 5. łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami
 6. koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 7. sposób i termin zapłaty;
 8. sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji;
 9. sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy;
 10. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 11. obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów z tytułu świadczenia usługi do momentu odstąpienia od umowy przez konsumenta;
 12. brak prawa odstąpienia od umowy lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 13. obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 14. informacja o istnieniu gwarancji oraz treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 15. kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 16. czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 17. minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 18. wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 19. funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;
 20. powiązania pomiędzy treściami cyfrowymi a sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 21. możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Dodaj komentarz