Ustawa o adwokaturze i radcach prawnych – zmiany

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o adwokaturze i radcach prawnych. W związku ze zwiększeniem się w ostatnich latach liczby osób wykonujących profesje adwokata i radcy prawnego konieczna była nowelizacja Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych, która na celu dostosowanie organizacji i funkcjonowania samorządów zawodowych do zmian, jakie w ostatnich latach zaszły wśród adwokatów i radców prawnych.

Na koniec 2007 roku liczba adwokatów wpisanych na listę wynosiła 6 721, natomiast na koniec roku 2012 już 10 585.

Liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła z 18 953 do 27 054

Jak widać otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost liczby adwokatów oraz wzrost liczby radców o połowę.

Propozycje zmiany ustaw przygotowano w Senacie, wiele z tych zmian postulowały środowiska adwokatów i radców. Nowelizacja zakłada wydłużenie – z trzech do czterech lat – kadencji adwokackich i radcowskich organów samorządowych, dzięki czemu postępowania dyscyplinarne miałyby zyskać na stabilności. Dodatkowo ma nastąpić wydłużenie terminów przedawnienia karalności czynów podlegających postępowaniu dyscyplinarnemu. Zmiana przewiduje też wzmocnienie statusu rzeczników dyscyplinarnych adwokatury i radców prawnych, m.in. przez określenie ich zadań już na poziomie ustawowym – a nie w aktach prawnych niższego rzędu. Usprawnienie procedur ma polegać m.in. na zmianach w trybie doręczania korespondencji między prawnikami a rzecznikiem i sądem dyscyplinarnym. Zmodyfikowano też zasady sporządzania i doręczania uzasadnień orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz