Odszkodowanie za niewłaściwe wykonanie umowy

Między działaniem lub zaniechaniem a szkodą musi istnieć adekwatny związek przyczynowy. Spełnienie tych przesłanek zobowiązuje dłużnika do wypłaty odszkodowania.

Pojęcie odszkodowania reguluje kodeks prawa cywilnego. Zgodnie z przepisami KC odszkodowanie za doznaną szkodę lub krzywdę majątkową lub niemajątkową jest uwarunkowane powstaniem zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Tym samym, między zdarzeniem a zaistniałą w jego wyniku szkodą musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Związek przyczynowy wyznacza granice odpowiedzialności odszkodowawczej. Postanowienia kodeksu cywilnego rozróżniają 2 podstawowe rodzaje odpowiedzialności

Dodaj komentarz