Braknie pieniędzy na nieodpłatną pomoc prawną

Nieodpłatna pomoc prawna – stanowisko ZPP na temat finansowania projektu

W poprzednim wpisie pisałam o ruszającym z nowym rokiem systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, a tu już pojawiają się głosy, że projekt jest niedopracowany i niedofinansowany. Jak to jest? Czyżby ustawa, jeszcze przed uruchomieniem, jest już do poprawy?

Zapoznajcie się ze stanowiskiem Związku Powiatów Polskich w sprawie ponoszenia przez samorządy kosztów wynikających z zapisów ustawy. ZPP alarmuje, że „środki, które mają zostać przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną nieodpłatnej pomocy prawnej, nie pokryją rzeczywistych kosztów jej realizacji w tym zakresie”.

Przepisy ustawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) nakładają na powiaty obowiązek utworzenia i prowadzenia punktów nieodpłatnej pomoc prawnej. Ma ich być ponad 1500 w całym kraju. Realizacje tego zadania finansowana ma być z budżetu państwa. Przy czym 97 proc. tej dotacji będzie przeznaczone na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, a 3 proc. na obsługę organizacyjno-techniczną zadania. Powstaje tutaj pytanie, czy te 3 proc. pokryje rzeczywiste koszty realizacji w tym zakresie? Jest to dość wątpliwe. Powiaty mają zapewnić właściwe wyposażenia lokali wraz z dostępem do sieci telefonicznej i teleinformatycznej. Samorządy mają ponosić koszty bieżącego funkcjonowania punktów w tym opłaty za media, zapewnienie materiałów biurowych oraz koszty pracownicze. Trzeba podkreślić, że w trakcie prac nad projektem ustawy, ZPP wielokrotnie alarmował, że koszty obsługi zadania są niedoszacowane. Ponadto ustawa ta praktycznie nie była opiniowana przez samorządy prawnicze, które mają przejąć obsługę merytoryczną punktów pomocy prawnej i zapewnić odpowiedni personel.

Poniżej pełna treść stanowiska Związku Powiatów Polskich w tej sprawie:

 

logo-zpp

STANOWISKO

Związku Powiatów Polskich

Warszawa, 9 listopada 2015 r.

w sprawie ponoszenia przez powiaty kosztów wynikających z zapisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

Nowym zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej jakie przypisano samorządom powiatowym jest organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Niedawno uchwalone przepisy nakładają na powiaty obowiązek utworzenia i prowadzenia punktów nieodpłatnej pomoc prawnej. Na realizacje tego zadania powiat ma otrzymać dotację z budżetu państwa, która w 97% będzie przeznaczona na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów a w zaledwie 3% na obsługę organizacyjno-techniczną zadania.

Niestety jak pokazuje praktyka, środki które zgodnie z założeniami ustawy mają zostać przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną zadania, nie pokryją rzeczywistych kosztów jego realizacji w tym zakresie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że powiaty zobowiązane zostały do zapewnienia właściwego wyposażenia lokali, w których będą funkcjonowały punkty. Ponadto powiat musi zapewnić dostęp punktu do sieci telefonicznej i teleinformatycznej. Nie można także zapomnieć o kosztach jakie powiaty będą ponosiły na bieżące funkcjonowanie punktu obejmujące opłaty za media, zapewnienie materiałów biurowych oraz koszty pracownicze.

W trakcie prac nad projektem ustawy Związek Powiatów Polskich wielokrotnie podnosił, że koszty obsługi zadania są niedoszacowane, co potwierdzają dane obecnie napływające z powiatów. W związku z powyższym apelujemy o ponowne przenalizowanie tej kwestii i powzięcie stosownej inicjatywy ustawodawczej. Podkreślamy, że brak reakcji ze strony prawodawcy może skutkować występowaniem przez powiaty z roszeniem, o którym mowa w art. 49 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Drugi problem sygnalizowany przez powiaty dotyczy braku informacji od wojewodów o wysokości dotacji, co uniemożliwia powiatom ujęcie tych środków w projektach budżetu na 2016 r. Nadmieniamy, że do końca 2015 r. powiaty są zobowiązane do zawarcia szeregu umów, które mają umożliwić realizację zadania od 1 stycznia 2016 r., co jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązań po stronie powiatu. Brak spójności pomiędzy przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wprowadzającymi z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej rodzi uzasadnione obawy pracowników samorządowych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Prezes Zarządu

Związku Powiatów Polskich

Ludwik Węgrzyn

 

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/158320/

 

Dodaj komentarz