Komornik zajął konto osoby nie będącej dłużnikiem

Zajęcie konta przez komornikaW lipcu 2013 wprowadzone zostały przepisy, które miały wyeliminować problem zajmowania przez komornika majątku osoby, która nie miała długów, a jedynie takie samo imię i nazwisko, jak rzeczywisty dłużnik. Według tej nowelizacji postępowania cywilnego od 7 lipca 2013 roku klauzula wykonalności obowiązkowo musi zawierać PESEL, NIP lub KRS, a więc dane pozwalające na dokładną i bezbłędną identyfikację dłużnika. W końcu są to dane unikalne dla każdej osoby czy przedsiębiorcy.

Niestety nadal spotyka się przypadki, w których w trakcie prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunku, komornik pomyli nr PESEL, a bank nie zweryfikuje tych danych z należytą dokładnością i nie sprawdzi, czy nr PESEL zgodny jest z imieniem i nazwiskiem posiadacza rachunku.

Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, kiedy osoba nie będąca dłużnikiem, posiadająca rachunek bankowy, pewnego dnia dowiaduje się, że jej karta nie działa, zablokowana została możliwość wypłat i wykonywanie przelewów z rachunku. Właściciel rachunku udaje się do banku, a tam dowiaduje się, że jego rachunek i zgromadzone na nim środki zostały zajęte przez komornika prowadzącego egzekucję komorniczą. Sytuacja dość nieprzyjemna. Właściciel rachunku sam musi wyjaśnić sprawę i dowieść, że nie ma żadnych długów, a zajęcie rachunku jest bezprawne. Zajmuje to czas i często uniemożliwia wykonanie koniecznych czynności finansowych np. zapłacenie czynszu. Oczywiście, wszystko da się wyjaśnić i odkręcić, ale na to trzeba czasu.

Kto naprawi szkodę za bezprawne zajęcie rachunku bankowego przez komornika?

Nie chodzi tylko o zwrot nieprawnie zajętych na skutek egzekucji środków. Właściciel zajętego bezprawnie rachunku ponosi określone szkody, chociażby z tytułu utraty należnego oprocentowania.

Naprawienia wynikłej na skutek egzekucji komorniczej szkody można się domagać zarówno od banku, jak i od komornika. Odpowiedzialność może być solidarna. Swoich praw można dochodzić na drodze cywilnej od obydwu podmiotów. Należy wiedzieć, że w takiej sytuacji komornik podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione działania i rażące naruszenia. Ponadto komornik zgodnie z art. 23 ust. 3 odpowiada za szkodę solidarnie ze Skarbem Państwa. Nie ma jednak konieczności występowania przeciwko komornikowi do sądu. Można bezpośrednio wystąpić do komornika z żądaniem zwrotu niesłusznie zajętej kwoty, a jako że komornik musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel.

Dodaj komentarz